Dentamechanik s.r.o. - prodej, servis a strojírenská výroba zdravotnické techniky - zubní implantáty - násadce
dentamechanik.jpg (16 522 bytes)
dentamechanik dentamechanik dentamechanik dentamechanik
 GDPR - ochrana osobních údajů ve firmě Dentamechanik s.r.o.

 

Ochrana osobních údajů a mlčenlivosti ve společnosti Dentamechanik s.r.o.

Společnost Dentamechanik s.r.o. si vás dovoluje informovat o tom, jak chráníme vaše osobní údaje. Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování našich nastavených pravidel.

Zpracování osobních údajů se souhlasem

Společnost Dentamechanik s.r.o.pro účely zpracování a archivaci vždy vyžaduje souhlas zákazníka nebo dodavatele. Rozsah a charakter vyžadovaných údajů se u jednotlivých případů liší, poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů je však u vybraných případů podmínkou pro uzavření např. kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů se souhlasem pro účely nabízení služeb a marketingové účely

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb a pro marketingové účely je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření např. kupní smlouvy. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost Dentamechanik s r. o. zpracovává údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření kupní smlouvy, pracovní smlouvy a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty

  • subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení a dalším) 
  • zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má společnost Dentamechanik s r. o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů
  • s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům

Jakým způsobem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Společnost Dentamechanik s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačním systému. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou s Vaším souhlasem. Po uplynutí výše uvedené doby nebo po zrušení Vašeho souhlasu jsou Vaše osobní data smazána nebo skartována.

Povinnost mlčenlivosti

Ve společnosti Dentamechanik s.r.o. jsou mlčenlivostí chráněny také veškeré informace a osobní údaje.

Práva a povinnosti

Společnost Dentamechanik s.r.o. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

  • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
  • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
  • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
  • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
  • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;
  • poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů;
  • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Každý zákazník, dodavatel a zaměstnanec se při uzavření smluvního vztahu zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji.

Máte na nás otázku?

Napište nám: gdpr@dentamechanik.cz

 

V Českých Budějovicích dne 1.5.2018


© 2011 - 2024 1K Design s.r.o. Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Zboží pro domov Sanita Topení Partneři

Array ( [ID] => c8ee8f8bdee6079c3c8ff661e461ddd5 [varLang] => CZ [cookies_analyticke] => N [cookies_marketingove] => N [cookies_souhlas] => N )